Β’ Κυριακή της Ορθοδοξίας

AΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ   Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και διαπρεπής Θεολόγος (1296-1359)

Εγεννήθη εις Κωνσταντινούπολη τοImage έτος 1296, από γονείς, που προήρχοντο από την Ανατολήν και είχαν εγκατασταθή εκεί, διότι η Ασία κατεκλύζετο από ομάδας Οσμανιδών επιδρομέων. Ο πατέρας του Κωνσταντίνος Παλαμάς ήταν συγκλητικός    και μέλος της αυτοκρατορικής αυλής. Ο αυτοκράτωρ Ανδρόνικος Β΄, τον εκτιμούσε πολύ, δια τούτο του ανέθεσε  την επιμέλειαν εκπαιδεύσεως του εγγονού του, που αργότερα έγινεν ο αυτοκράτωρ Ανδρόνικος ο Γ΄. Όταν απέθανεν ο πατέρας του, ο Γρηγόριος ήτο επτά ετών, αλλά ανέλαβεν την προστασία του ο αυτοκράτωρ. Εφοίτησεν εις το Πανεπιστήμιον της Κωνσταντινουπόλεως, το οποίον διήθυνεν ο διάσημος Θεολόγος και φιλόσοφος Θεόδωρος Μετοχίτης. Επεδόθη κυρίως εις τας ελευθερίους σπουδάς και ιδιαιτέρως εις την φιλοσοφίαν. Εις ηλικίαν 17 ετών του ανετέθη να ομίληση δια τον Αριστοτέλην εις τα Ανάκτορα, όπου παρηυρίσκετο ο αυτοκράτωρ Ανδρόνικος ο Β΄ και πολλοί επίσημοι και σοφοί άνδρες. Είχε δε τόσην επιτυχίαν, ώστε ο Θεόδωρος Μετοχίτης, που παρηυρίσκετο, είπε εις τον βασιλέα με πολύν θαυμασμό δια τον νεαρόν ομιλητήν ότι και ο ίδιος ο Αριστοτέλης αν περιήρχετο παρευρισκόμενος θα τον επαινούσε.

Εις αυτήν πιθανώς την ηλικίαν ο Γρηγόριος εγκατέλειψεν τας επιστημικάς σπουδάς και επεδόθη  εις την μελέτην της ασκητικής φιλολογίας και την άσκησιν.  … Έπειτα μετέβη κι’ εμόνασεν εις διαφόρους τόπους του Αγίου  Όρους, … Κατά το έτος 1325, ηναγκάσθη να εγκαταλείψη μαζί με άλλους ερημίτας το όρος επιθυμών να μεταβή εις Ιεροσόλυμα, διότι οι Τούρκοι έκαμαν πολλάς επιδρομάς, αι οποίαι τώρα ήσαν συχνότερες και αγριώτερες. Εγκαταλείπων το όρος δεν μετέβη εις Ιεροσόλυμα , αλλά παρέμεινεν εις την Θεσσαλονίκην. Οι αντίπαλοι του προβάλλουν ως αιτίαν της αναχωρήσεως από το όρος τον φόβον των ερημιτών, μήπως κατακριθούν ως Μασσαλιανοί, επειδή οι ερημίται παρημέλουν  τα εξωτερικά των καθήκοντα της λατρείας κι’ είχον ως κέντρον την προσευχή. Αυτό δε ήτο και το κύριο γνώρισμα των Μασσαλιανών παλαιότερα και των Βογομίλων τώρα.

Ο Παλαμάς έμεινε ένα έτος εις την Θεσσαλονίκη και μετά αφού εχειροτονήθη ιερεύς  επήγε εις την Βέροια … Νέα επιδρομή των Σέρβων όμως τον ηνάγκασε να εγκαταλείψει τη Βέροια κατά το έτος 1331.

Κατά την εποχή αυτή ήλθε εις την Ελλάδα από την Ιταλία ο ελληνικής καταγωγής μοναχός και φιλόσοφος Βαρλαάμ ο Καλαβρός. Αυτός αφού εδίδαξεν ολίγον χρονικό διάστημα εις την Κων/πολη απέκτησε την φήμη μεγάλου σοφού, οπότε, επειδή από την οίησιν που τον διέκρινε εξευτέλιζε του ομοτέχνους του, αυτοί αντέδρασαν και δημιούργησαν άσχημο κλίμα.

Ο Βαρλαάμ συνεκρούσθη με τον Παλαμά δια σοβαρά θέματα και από την σύγκρουσιν αυτών των δύο ανδρών προήλθεν η ησυχαστική έριδα, η οποία επί μιαν εικοσιπενταετίαν κυριάρχησε του πνευματικού βίου και επηρέασε τα πολιτικά πράγματα του Βυζαντίου.

Advertisements

About Kalimera! - Gia Sena!

General Issues (photos, history, culture, relegion)
This entry was posted in ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΜΑΤΙΕΣ and tagged , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s